Enghuset aflastning

Enghuset aflastning er for børn og unge i alderen 0-18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Enghuset består af to afdelinger. En afdeling, hvor børnene bor fast samt en aflastningsdel, hvor der er plads til seks børn og unge.

Aflastning er et tilbud til familier med hjemmeboende børn og unge med handicap. Aflastning giver familien mulighed for bedre at kunne magte det ekstra pres, det kan være at have et barn eller en ung med handicap.

Vi lægger vægt på at barnet/ den unge oplever genkendelighed, omsorg og tryghed under aflastningsopholdet hos os.

Vi bruger nærmiljøet og naturen som udgangspunkt for oplevelser og aktiviteter.

Under aflastningsopholdet har børnene og de unge mulighed for at være sammen med ligesindede, danne netværk og opleve sig selv udenfor familien. For de børn og unge, der evt. senere får behov for at bo på Holberghus, er aflastning en god overgang hertil.

Vi tilbyder et specialpædagogisk tilbud, som understøtter kontinuitet i barnets/ den unges relationer. Hvor det er muligt, lægges der vægt på at støtte op om de pædagogiske tiltag, der er sat i værk fra børnenes/ de unges hjem, børnehave og skole.

Et aflastningsdøgn går fra kl. 15.00 til kl. 15.00 næste dag. Er der skiftedag på dage, hvor skole- eller fritidstilbud er lukket, skal barnet være afhentet senest kl. 11.00. Ankomst sker efter kl. 15.00. Der er lukket den 24. december fra kl. 11.00 samt 1. og 2. juledag.

Der udarbejdes turnus 2 gange årligt.

Ved indskrivning tildeles en kontaktpædagog. Der afholdes efterfølgende møde på Holberghus med deltagelse af forældre, sagsbehandler, kontaktpædagog og afdelingsleder. På mødet informeres forældrene om muligheder og rammer for aflastningen. For at sikre den bedst mulige opstart for barnet/ den unge, er et væsentligt formål med mødet også, at vi indhenter viden om jeres barns særlige behov, vaner og interesser.

I dagtimerne følger barnet/ den unge sit dagtilbud. Den daglige kontakt til forældre og dagtilbud foregår elektronisk via Sensum. Der er endvidere mulighed for at ringe til afdelingen. Vi træffes bedst om formiddagen eller efter kl. 21.00.

Vi afholder ikke statusmøder, men som forælder er man altid velkommen til at kontakte os og bede om et møde, hvis man har brug for det. Vi deltager i møder med forældre og eksterne samarbejdspartnere, når der er særlige problemstillinger omkring barnet/den unge.

Børn og unge i alderen 0-18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Aflastningsophold.

Der tilstræbes at tilbyde et fleksibelt aflastningsophold, hvor barnets/ den unges behov samt forældrenes ønsker under hensynstagen til normeringen søges opfyldt.

Holberghus har i alt 18 normerede pladser heraf seks i Aflastningen.

Boafdeling i ét plan med handicapvenlige faciliteter, beliggende i Mellerup i naturskønne omgivelser.

Indstilling til visitation sker gennem henvendelse til den kommunale sagsbehandler som indsender et indstillingsskema til Randers Kommune, Social- og arbejdsmarkedsafdelingen, Laksetorvet, 8900 Randers C. - att. Jette Hassing.

I dialog med forældrene aftales det, hvilke omsorgsopgaver vi varetager.

Vi er opmærksomme på og tager ansvar for barnets/ den unges fysiske og psykiske velvære og trivsel.

Vi yder hjælp og støtte til daglige funktioner som hygiejne, spisning, leg, fritidsaktiviteter og socialt samvær.

Hvert barn/ ung har tilknyttet en kontaktpædagog, som er ansvarlig i forhold til barnets/ den unges trivsel, koordinering og samarbejde med involverede parter.

Alle ansatte i afdelingen har kendskab til de enkelte børn og unge.

Støtteniveauet skal til enhver tid tilrettelægges set ud fra de personalemæssige rammer og den samlede børnegruppes behov for støtte.

Der er altid en vågen nattevagt i huset.

Med udgangspunkt i det enkelte barns eller den unges ressourcer og individuelle behov, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, genkendelighed, oplevelser og udfordringer.

Enghuset er børnenes og de unges hjem, og opgaven er med udgangspunkt i barnets og den unges specifikke problemstillinger, at skabe et miljø, der danner grundlag for udvikling, trivsel og selvstændighed.

I det pædagogiske arbejde anvendes redskaber som:

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped children.
Med udgangspunkt i det enkelte barn eller den unge, at visualisere/strukturere de rammer og de støttesystemer børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser har brug for.

PECS

The Picture Exchange Communication System. Et kommunikativt redskab, der har til hensigt gennem visualisering, at skabe mulighed for, at børnene og de unge selvstændigt kan kommunikere med omverdenen (gerne uopfordret).

Gentle teaching

Gentle Teaching er en pædagogisk filosofi og metode. Det er er hjerteorienteret pædagogik med fokus på samhørighed, nærvær, fællesskab og tilknytning.

Relationspædagogik

Skabe mulighed for interaktion mellem børnene og de unge, baseret på tryghed og sansestimuli.

Neuropædagogik

En specialpædagogisk indfaldsvinkel, der tager sit afsæt i en funktionsanalyse, der fremstiller hjernens intakte funktioner og fejlfunktioner (dysfunktioner) og på den baggrund anlægger et pædagogisk tiltag, der kompenserer for dysfunktionerne og trækker på samt søger udvikling ved hjælp af de intakte funktioner.

Marte Meo

Marte Meo betyder af egen kraft, der skabes forandring ved at mobilisere den enkeltes egne ressourcer. Med Marte Meo metoden bruges der video til at forbedre samspil mellem mennesker.

KRAP

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP, er et pædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

Vi har respekt for forældrenes viden og kompetencer omkring deres barn og bakker dem op i forældrerollen. Ved indskrivning af et barn i aflastning afstemmes forventninger til samarbejdsniveauet.

Ud over den løbende dialog kan forældrene kontakte afdelingen på hverdage inden 12.00 og om aftenen efter kl. 21.00.

Afdelingen holder forældrearrangementer en gang årligt.

Den daglige kontakt mellem forældre/ samarbejdspartnere foregår gennem Bostedssystemet, der er et netbaseret kommunikationssystem.

Blandt forældrene vælges et forældreråd. Det tilstræbes, at der er repræsentation fra alle tre afdelinger i forældrerådet.

Der afholdes møder 4 gange om året. I møderne deltager bostedsleder samt en valgt medarbejderrepræsentant for Holberghus.

På mødet behandles i dialog emner af såvel pædagogisk som driftsmæssig karakter.

Forældrerådet er rådgivende i forhold til bostedsleder og inddrages ved ansættelse af pædagogisk personale.

Børn og unge i aflastning benytter deres dagtilbud. Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem dagforanstaltningen og aflastningen, hvilket overvejende foregår gennem brug af kontaktbog.

Aflastningen deltager ikke i skolemøder og sociale arrangementer arrangeret af dagforanstaltningen under aflastningsopholdet.

Al koordinering i forbindelse med transport er forældrenes opgave.

Transport til og fra aflastning er ikke inkluderet i prisen.

Et aflastningsdøgn regnes fra kl. 15.00 - 15.00 den følgende dag. Ved skiftedage, på helligdage og i weekender, er der afhentning af barnet inden kl. 11.00. Ankomst af det nye barn kl. 15.00.

Aflastningen har lukket den 24.12 og 25.12.

Den unge kan benytte aflastningsopholdet frem til det fyldte 18 år.

Man kan forblive i aflastningen året ud.

Ønsker kommunen at opsige aflastningstilbuddet er der 3 måneders opsigelsesvarsel.

Vejledningsopgaver til forældre/ samarbejdspartnere.

Der udarbejdes konkret økonomi på vejledningsopgaver til forældre/ samarbejdspartnere, samt andre individuelle foranstaltninger som en kommune måtte ønske inden for målgruppen.