Enghuset fastboende

Enghuset fastboende er for børn og unge i alderen 0-18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Enghuset er delt op i en del, hvor børnene bor fast og en aflastningsdel. Enghuset fastboende har fire til otte børn og unge.

Den lille gruppe er overskuelig for beboernes og fremmer muligheden for at tilgodese det enkelte barns/ den unges udviklingspotentiale.

Enghuet er børnene og de unges hjem, hvor der skal være tid til oplevelser, udfordringer og selvstændiggørelse - men også til nærhed, tryghed, omsorg, hygge og hvile.

I Enghuset prioriterer vi dialogen med børnene og de unge højt og forsøger at bibringe dem kommunikationsredskaber, som matcher deres udviklingsalder.

Ud fra holdningen “hjælp til selvhjælp” arbejder Enghuset på at gøre børnene så praktisk selvhjulpne som muligt.

I Enghuset lægger vi vægt på at skabe et miljø med få voksenrelationer, hvor hverdagen er præget af forudsigelighed og regelmæssighed.

Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i barnets/ den unges reelle udviklingsmuligheder (levealder - udviklingsalder) - og at relationen barn/ medarbejder er tryghedsskabende og styrker barnets trivsel og glæde ved livet.

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt og anser forældreviden og forældreerfaringer som fundamentale i forhold til barnets.

Alle børn og unge i Enghuset har en kontaktpædagog, som udover barnets og den unges trivsel er ansvarlig for, at dialog og aftaler med forældrene fungerer tilfredsstillende, samt at samarbejde med skole og andre samarbejdspartnere fungerer optimalt.

Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt betydelig og varig nedsat funktionsevne, i alderen 0-18 år.

Døgnophold i Enghuset.

Her ydes specialpædagogisk støtte, som er tilpasset barnets/ den unges behov og udviklingsniveau i et familielignende miljø.

Holberghus har i alt 24 normerede pladser heraf otte i Enghuset.

Boafdeling i ét plan med mange gode faciliteter, beliggende i Mellerup i naturskønne omgivelser.

Indstilling til visitation sker gennem henvendelse til den kommunale sagsbehandler som indsender et indstillingsskema til Randers Kommune, Social- og arbejdsmarkedsafdelingen, Laksetorvet, 8900 Randers C. - att. Jette Hassing.

I dialog med forældrene aftales det, hvilke omsorgsopgaver vi varetager.

Vi er opmærksomme på og tager ansvar for barnets og den unges fysiske og psykiske velvære og trivsel.

Vi yder hjælp og støtte til daglige funktioner som hygiejne, spisning, leg, fritidsaktiviteter og socialt samvær.

Hvert barn eller ung har tilknyttet en kontaktpædagog, som er ansvarlig i forhold til barnets og den unges trivsel, koordinering og samarbejde med involverede parter.

Alle ansatte i afdelingen har kendskab til de enkelte børn og unge.

Støtteniveauet skal til enhver tid tilrettelægges set ud fra de personalemæssige rammer og den samlede børnegruppes behov for støtte.

Der er en vågen nattevagt i huset.

Med udgangspunkt i det enkelte barns eller den unges ressourcer og individuelle behov, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, genkendelighed, oplevelser og udfordringer.

Enghuset er børnenes og de unges hjem, og opgaven er med udgangspunkt i barnets og den unges specifikke problemstillinger, at skabe et miljø, der danner grundlag for udvikling, trivsel og selvstændighed.

I det pædagogiske arbejde anvendes redskaber som:

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped children.
Med udgangspunkt i det enkelte barn eller den unge, at visualisere/ strukturere de rammer og de støttesystemer børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser har brug for.

PECS

The Picture Exchange Communication System. Et kommunikativt redskab, der har til hensigt gennem visualisering, at skabe mulighed for, at børnene og de unge selvstændigt kan kommunikere med omverdenen (gerne uopfordret).

Gentle teaching

Gentle Teaching er en pædagogisk filosofi og metode. Det er er hjerteorienteret pædagogik med fokus på samhørighed, nærvær, fællesskab og tilknytning.

Relationspædagogik

Skabe mulighed for interaktion mellem børnene og de unge, baseret på tryghed og sansestimuli.

Neuropædagogik

En specialpædagogisk indfaldsvinkel, der tager sit afsæt i en funktionsanalyse, der fremstiller hjernens intakte funktioner og fejlfunktioner (dysfunktioner) og på den baggrund anlægger et pædagogisk tiltag, der kompenserer for dysfunktionerne og trækker på samt søger udvikling ved hjælp af de intakte funktioner.

Marte Meo

Marte Meo betyder af egen kraft, der skabes forandring ved at mobilisere den enkeltes egne ressourcer. Med Marte Meo metoden bruges der video til at forbedre samspil mellem mennesker.

KRAP

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP, er et pædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

Med udgangspunkt i kommunens handleplan afholdes der en gang om året handlemøde hvor forældre, sagsbehandler, dagtilbud og øvrige relevante fagpersoner deltager. For børn under 18 år, afholdes et opfølgningsmøde på handlemødet, efter 6 måneder.

Dette foregår i tæt samarbejde med dagtilbuddet.

Kontaktpædagogen udarbejder et oplæg, der belyser barnets eller den unges totalsituation, samt forslag til handleplan. Denne indeholder mål og metode, som danner grundlag for det daglige arbejde og samvær med barnet eller den unge.

Handlemålene er udarbejdet i omsorgssystemet Bosted. Dette sikrer at der systematisk kan arbejdes med de opstillede handlemål og delmål.

Handlemålene evalueres kvartalsvis på afdelingens personalemøder.

Vi arbejder på, at forældrene forbliver barnets/ den unges primære netværk. Vi udviser respekt for forældrenes viden og kompetencer omkring deres barn og bakker dem op i forældrerollen.

Ved indskrivning af et barn eller ung på Holberghus afstemmes forventninger til samarbejdsniveauet.

Ud over dialogen i hverdagen kan der tilbydes kontakt til forældrene hver 14. dag af en ½ times varighed med kontaktpædagogen.

Alle børn og unge er registreret i vores netbaserede kommunikationssystem Bosted. Forældre tildeles en adgang til dette i forhold til eget barn og kan derved følge barnets hverdag og trivsel. Afdelingen afholder forældremøder to gange årligt. Herudover inviteres til sommer- og julearrangementer.

Man kommer på Bosted systemet ved at klikke på forældrelogon - find dette på forsiden. Her tastes det brugernavn og password, man har fået tildelt.

Blandt forældrene vælges et forældreråd. Det tilstræbes, at der er repræsentation fra alle tre afdelinger i forældrerådet.

Der afholdes møder 4 gange om året. I møderne deltager bostedsleder samt en valgt medarbejderrepræsentant for Holberghus.

På mødet behandles i dialog emner af såvel pædagogisk som driftsmæssig karakter.

Forældrerådet er rådgivende i forhold til bostedsleder og inddrages ved ansættelse af pædagogisk personale.

Børn i den skolepligtige alder går i lokalområdets specialskoler.

De unge, der er udskrevet af skolen, frekventer kommunens aktivitetscenter eller den 3-årige ungdomsskole.

Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem dagforanstaltningen og Holberghus.

Der er afsat 30 minutter pr. måned i gennemsnit pr. barn til skolesamarbejde.

Holberghus deltager i i begrænset omfang og hvis forældrene ikke er repræsenteret i forældremøder og sociale arrangementer, der arrangeres af skolen.

Vi lægger vægt på, at børnene og de unge kommer hjem til forældrene. Det aftales individuelt, hvornår forældrene ønsker at hente og bringe deres barn.

Holberghus kan tilbyde transport hver anden weekend. Hvis dette ønskes, sker det i en fastlagt turnus, hvor det er Holberghus, der tilrettelægger transporten samlet for børnene og de unge i huset.

Transporten kan tilbydes inden for en radius af 75 km.

Når barnet/ den unge fylder 16 år, begynder arbejdet med at finde et egnet voksen botilbud.

Når der er fastlagt et botilbud, udarbejder afdelingen i samarbejde med det nye bosted en plan for flytning.

Der overleveres beskrivelser/ støttesystemer, så overgangen bliver så gnidningsløs som muligt for den unge.

Kontaktpædagogen kan medvirke i 2 arbejdsdage i det nye tilbud.

Holberghus har mulighed for sparring med en pædagogisk konsulent/ psykiater fra Børnehospitalet i Risskov, med hvem vi samarbejder omkring det enkelte barns/ den unges handicap.

Derudover er der et tæt samarbejde med barnets/den unges praktiserende læge, tandlæge og andre speciallæger, som barnets/den unges handicap kræver. Det er lægerne, der på baggrund af vore og forældrenes iagttagelser, anviser behandling og medicinering. Vi følger lægens anvisning.

Der udarbejdes konkret økonomi på vejledningsopgaver til forældre/ samarbejdspartnere, samt andre individuelle foranstaltninger som en kommune måtte ønske inden for målgruppen.