Fjordhuset

Fjordhuset er en specialafdeling for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt betydelig og varig nedsat funktionsevne.

I Fjordhuset bor der otte børn og unge i alderen 0-18 år. I Fjordhuset arbejder vi med at skabe nogle rammer, der tager udgangspunkt i - og højde for de specifikke problemstillinger børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser har. Hverdagen hos os er bygget op omkring begreber som:

  • Struktur
  • Forudsigelighed
  • Ensartethed
  • Genkendelighed
  • Gentle Teaching

Vi bruger TEACCH, PECS og Gentle Teaching som vigtige redskaber i det daglige pædagogiske arbejde.

TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children.

PECS står for the Picture Exchange Communicationsystem.

Gentle Teaching danner grundlag for den tilgang vi har valgt i forhold til barnet.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og forsøger at skabe en hverdag, der er tilrettelagt i hjemlige rammer, og hvor tryghed er et vigtigt element.

Hvert enkelt beboer i Fjordhuset har tilknyttet en pædagog, som fungerer som kontaktperson i forhold til forældre, skole og andre samarbejdspartnere. Derudover er det kontaktpædagogens ansvar, at alle praktiske forhold vedrørende barnet eller den unge fungerer optimalt.

Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt betydelig og varig nedsat funktionsevne, i alderen 0-18 år.

Døgnophold i afdeling Fjordhuset.

Her ydes struktureret specialpædagogik i rammer, der er tilpasset målgruppen. Afdelingen er opdelt i to levegrupper med fast tilknyttet personale i hver gruppe.

Holberghus har i alt 24 normerede pladser heraf otte i Fjordhuset.

Boafdeling i ét plan med mange gode faciliteter, beliggende i Mellerup i naturskønne omgivelser.

Indstilling til visitation sker gennem henvendelse til den kommunale sagsbehandler som indsender et indstillingsskema til Randers Kommune, Social- og arbejdsmarkedsafdelingen, Laksetorvet, 8900 Randers C. - att. Jette Hassing.

I dialog med forældrene aftales det, hvilke omsorgsopgaver vi varetager.

Vi er opmærksomme på og tager ansvar for barnets og den unges fysiske og psykiske velvære og trivsel.

Vi yder hjælp og støtte til daglige funktioner som hygiejne, spisning, leg, fritidsaktiviteter og socialt samvær.

Hvert barn eller ung har tilknyttet en kontaktpædagog, som er ansvarlig i forhold til barnets og den unges trivsel, koordinering og samarbejde med involverede parter.

Alle ansatte i afdelingen har kendskab til de enkelte børn og unge.

Støtteniveauet skal til enhver tid tilrettelægges set ud fra de personalemæssige rammer og den samlede børnegruppes behov for støtte.

Der er en vågen nattevagt i huset.

Med udgangspunkt i det enkelte barns eller den unges ressourcer og individuelle behov, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, genkendelighed, oplevelser og udfordringer.

Fjordhuset er børnenes og de unges hjem, og opgaven er med udgangspunkt i barnets og den unges specifikke problemstillinger, at skabe et miljø, der danner grundlag for udvikling, trivsel og selvstændighed.

I det pædagogiske arbejde anvendes redskaber som:

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped children.
Med udgangspunkt i det enkelte barn eller den unge, at visualisere/ strukturere de rammer og de støttesystemer børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser har brug for.

PECS

The Picture Exchange Communication System. Et kommunikativt redskab, der har til hensigt gennem visualisering, at skabe mulighed for, at børnene og de unge selvstændigt kan kommunikere med omverdenen (gerne uopfordret).

Gentle teaching

Gentle Teaching er en pædagogisk filosofi og metode. Det er er hjerteorienteret pædagogik med fokus på samhørighed, nærvær, fællesskab og tilknytning.

Relationspædagogik

Skabe mulighed for interaktion mellem børnene og de unge, baseret på tryghed og sansestimuli.

Neuropædagogik

En specialpædagogisk indfaldsvinkel, der tager sit afsæt i en funktionsanalyse, der fremstiller hjernens intakte funktioner og fejlfunktioner (dysfunktioner) og på den baggrund anlægger et pædagogisk tiltag, der kompenserer for dysfunktionerne og trækker på samt søger udvikling ved hjælp af de intakte funktioner.

Marte Meo

Marte Meo betyder af egen kraft, der skabes forandring ved at mobilisere den enkeltes egne ressourcer. Med Marte Meo metoden bruges der video til at forbedre samspil mellem mennesker.

KRAP

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP, er et pædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

Med udgangspunkt i kommunens handleplan afholdes der en gang om året handlemøde hvor forældre, sagsbehandler, dagtilbud og øvrige relevante fagpersoner deltager. For børn under 18 år, afholdes et opfølgningsmøde på handlemødet, efter 6 måneder.

Dette foregår i tæt samarbejde med dagtilbuddet.

Kontaktpædagogen udarbejder et oplæg, der belyser barnets eller den unges totalsituation, samt forslag til handleplan. Denne indeholder mål og metode, som danner grundlag for det daglige arbejde og samvær med barnet eller den unge.

Handlemålene er udarbejdet i omsorgssystemet Bosted. Dette sikrer at der systematisk kan arbejdes med de opstillede handlemål og delmål.

Handlemålene evalueres kvartalsvis på afdelingens personalemøder.

Vi arbejder på, at forældrene forbliver barnets/ den unges primære netværk. Vi udviser respekt for forældrenes viden og kompetencer omkring deres barn og bakker dem op i forældrerollen.

Ved indskrivning af et barn eller ung på Holberghus afstemmes forventninger til samarbejdsniveauet.

Ud over dialogen i hverdagen kan der tilbydes kontakt til forældrene hver 14. dag af en ½ times varighed med kontaktpædagogen.

Alle børn og unge er registreret i vores netbaserede kommunikationssystem Bosted. Forældre tildeles en adgang til dette i forhold til eget barn og kan derved følge barnets hverdag og trivsel. Afdelingen afholder forældremøder to gange årligt. Herudover inviteres til sommer- og julearrangementer.

Man kommer på Bosted systemet ved at klikke på forældrelogon - find dette på forsiden. Her tastes det brugernavn og password, man har fået tildelt.

Dagbogen findes i menubjælken - klik på denne hvis du vil se dit barns dagbog.

Blandt forældrene vælges et forældreråd. Det tilstræbes, at der er repræsentation fra alle tre afdelinger i forældrerådet.

Der afholdes møder 4 gange om året. I møderne deltager bostedsleder samt en valgt medarbejderrepræsentant for Holberghus.

På mødet behandles i dialog emner af såvel pædagogisk som driftsmæssig karakter.

Forældrerådet er rådgivende i forhold til bostedsleder og inddrages ved ansættelse af pædagogisk personale.

Børn/ unge, der er udskrevet af skolen, frekventerer kommunens aktivitetscenter eller den 3-årige ungdomsuddannelse.

For førskolebørn tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets behov og Holberghus ressourcemæssige ramme.

Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem dagforanstaltningen og Holberghus.
30 minutter pr. måned er der afsat i gennemsnit pr. barn til skolesamarbejde.

Holberghus deltager ikke i forældremøder og sociale arrangementer, arrangeret af skolen.

Vi lægger vægt på, at børnene og de unge kommer hjem til forældrene. Det aftales individuelt, hvornår forældrene ønsker at hente og bringe deres barn.

Holberghus kan tilbyde transport hver anden weekend. Hvis dette ønskes, sker det i en fastlagt turnus, hvor det er Holberghus, der tilrettelægger transporten samlet for børnene og de unge i huset.

Transporten kan tilbydes inden for en radius af 75 km.

Når barnet/ den unge fylder 16 år, begynder arbejdet med at finde et egnet voksen botilbud.

Når der er fastlagt et botilbud, udarbejder afdelingen i samarbejde med det nye bosted en plan for flytning.

Der overleveres beskrivelser/ støttesystemer, så overgangen bliver så gnidningsløs som muligt for den unge.

Kontaktpædagogen kan medvirke i 2 arbejdsdage i det nye tilbud.

Holberghus har mulighed for sparring med en pædagogisk konsulent/ psykiater fra Børnehospitalet i Risskov, med hvem vi samarbejder omkring det enkelte barns/ den unges handicap.

Derudover er der et tæt samarbejde med barnets/ den unges praktiserende læge, tandlæge og andre speciallæger, som barnets/ den unges handicap kræver. Det er lægerne, der på baggrund af vore og forældrenes iagttagelser, anviser behandling og medicinering. Vi følger lægens anvisning.

Der udarbejdes konkret økonomi på vejledningsopgaver til forældre/ samarbejdspartnere, samt andre individuelle foranstaltninger som en kommune måtte ønske inden for målgruppen.