Enghuset aflastning

Afdelingen Enghuset er delt op i en del, hvor børnene bor fast og en aflastningsdel. Enghuset aflastning har plads til seks børn og unge.

Aflastningen er et tilbud til familier med hjemmeboende børn og unge med handicap. Aflastning giver familien mulighed for at kunne magte det ekstra pres, det kan være at leve sammen med et barn eller ung med handicap.

Tilbuddet til barnet/den unge vil være et oplevelsesorienteret aflastningsophold, hvor vi lægger vægt på tryghed og oplevelser.

Vi tager ud af huset og bruger naturen/aktiviteter som oplevelsesrum. Vi følger med i de tilbud, der måtte være i nærmiljøet.

Aflastning giver børnene og de unge mulighed for at være sammen med ligesindede, danne netværk og opleve sig selv udenfor familien. For de børn og unge, der evt. får behov for at bo på Holberghus på et tidspunkt, er aflastning en god indfaldsvinkel hertil. Vi tilbyder et specialpædagogisk tilbud, som understøtter kontinuitet i barnets/ den unges relationer. Der lægges vægt på, hvor det er muligt, at støtte op om de pædagogiske tiltag, der er sat i værk fra børnenes/ de unges hjem, børnehave og skole. Et aflastningsdøgn går fra kl. 15.00 til kl. 15.00 næste dag. Er der skiftedag på dage hvor skole/fritidstilbud er lukket, skal barnet være afhentet inden kl. 11.00. Ankomst af nyt barn efter kl. 15.00. Der er åbent i afdelingen på alle helligdage. Der er lukket den 24. december fra kl. 11.00, samt 1. og 2. juledag.

Organisering af aflastning på Holberghus

Der udarbejdes turnus 2 gange årligt!

Ved nye børn/ unge deltager koordinator på hjemmebesøg sammen med den kontaktpædagog, barnet/ den unge bliver tildelt. Der medbringes et skema, som forældrene skal udfylde vedr. barnets/ den unges behov og vaner. Der vil blive aftalt en indkøringsperiode for barnet/ den unge.

Barnet/ den unge skal benytte sit dagtilbud i aflastningsperioden. Den daglige kontakt til børnenes/ den unges skole/ SFO/ børnehave/ forældre går via Bosted. Der samarbejdes med børnenes/ den unges dagtilbud. Der er mulighed for at ringe til afdelingen og høre til sit barn. Bedst om formiddagen eller efter kl. 21.00.

Vi afholder ikke handlemøder, men som forældre er man altid velkommen til at kontakte os og bede om et møde, hvis man har brug for det. Vi deltager i møder omkring børnene/ den unge, når der er særlige problemstillinger, der nødvendiggør at vores interaktion med forældrene fungerer tilfredsstillende, samt at samarbejde med skole og andre samarbejdspartnere fungerer optimalt.

Læs mere: 

Målgruppe

Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt betydelig og varig nedsat funktionsevne, i alderen 0- 25 år.

Tilbud

Aflastningsophold.

Der tilstræbes at tilbyde et fleksibelt aflastningsophold, hvor barnets/den unges behov samt forældrenes ønsker søges opfyldt, med hensynstagen til normeringen.

Afdelingen administrerer herudover en hjemmepasserordning, som er et tilbud til forældre til børn med handicap om pasning af barnet i eget hjem.

Holberghus har i alt 24 normerede pladser heraf otte i Aflastningen.

Fysiske rammer

Boafdeling i ét plan med mange gode faciliteter, beliggende i Randers tæt ved grønne områder. 

Visitation

Indstilling til visitation sker gennem henvendelse til den kommunale sagsbehandler som indsender et indstillingsskema til Randers Kommune, Social- og arbejdsmarkedsafdelingen, Laksetorvet, 8900  Randers C. - att. Jette Hassing.

Omsorg

I dialog med forældrene aftales det, hvilke omsorgsopgaver vi varetager.

Vi er opmærksomme på og tager ansvar for barnets og den unges fysiske og psykiske velvære og trivsel.

Vi yder hjælp og støtte til daglige funktioner som hygiejne, spisning, leg, fritidsaktiviteter og socialt samvær.

Hvert barn eller ung har tilknyttet en kontaktpædagog, som er ansvarlig i forhold til barnets og den unges trivsel, koordinering og samarbejde med involverede parter.

Alle ansatte i afdelingen har kendskab til de enkelte børn og unge.

Støtteniveauet skal til enhver tid tilrettelægges set ud fra de personalemæssige rammer og den samlede børnegruppes behov for støtte.

Der er 2 vågne nattevagter til at betjene hele huset.

Pædagogisk indsats

Med udgangspunkt i det enkelte barns eller den unges ressourcer og individuelle behov, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, genkendelighed, oplevelser og udfordringer.

Stella/Nova er børnenes og de unges hjem, og opgaven er med udgangspunkt i barnets og den unges specifikke problemstillinger, at skabe et miljø, der danner grundlag for udvikling, trivsel og selvstændighed.

I det pædagogiske arbejde anvendes redskaber som:

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped children. 
Med udgangspunkt i det enkelte barn eller den unge, at visualisere/strukturere de rammer og de støttesystemer børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser har brug for.

PECS

The Picture Exchange Communication System.
Et kommunikativt redskab, der har til hensigt gennem visualisering, at skabe mulighed for, at børnene og de unge selvstændigt kan kommunikere med omverdenen (gerne uopfordret).

GENTLE TEACHING

Gentle Teaching er en pædagogisk filosofi og metode. Det er er hjerteorienteret pædagogik med fokus på samhørighed, nærvær, fællesskab og tilknytning.

Relationspædagogik

Skabe mulighed for interaktion mellem børnene og de unge, baseret på tryghed og sansestimuli.

Neuropædagogik

En specialpædagogisk indfaldsvinkel, der tager sit afsæt i en funktionsanalyse, der fremstiller hjernens intakte funktioner og fejlfunktioner (dysfunktioner) og på den baggrund anlægger et pædagogisk tiltag, der kompenserer for dysfunktionerne og trækker på samt søger udvikling ved hjælp af de intakte funktioner.

Marte Meo

Marte Meo betyder af egen kraft, der skabes forandring ved at mobilisere den enkeltes egne ressourcer. Med Marte Meo metoden bruges der video til at forbedre samspil mellem mennesker.

KRAP

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP, er et pædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

Handlemøder

Vi udarbejder ikke handleplaner.

I dialog med forældre/samarbejdspartnere sikres en ensartethed i indsatsen omkring barnet/den unge.

Vi deltager kun i særlige tilfælde i handlemøder på skole/børnehave.

Forældresamarbejde

Vi har respekt for forældrenes viden og kompetencer omkring deres barn og bakker dem op i forældrerollen. Ved indskrivning af et barn i aflastning afstemmes forventninger til samarbejdsniveauet.

Ud over den løbende dialog kan forældrene kontakte afdelingen på hverdage inden 12.00 og om aftenen efter kl. 21.00.

Afdelingen holder forældrearrangementer en gang årligt.

Den daglige kontakt mellem forældre/samarbejdspartnere foregår gennem Bostedssystemet, der er et netbaseret kommunikationssystem.

Man kommer på Bosted systemet ved at klikke på forældrelogon - find dette på forsiden. Her tastes det brugernavn og password, man har fået tildelt.

Brugerindflydelse

Blandt forældrene vælges et forældreråd. Det tilstræbes, at der er repræsentation fra alle tre afdelinger i forældrerådet.

Der afholdes møder 4 gange om året. I møderne deltager forstander samt en valgt medarbejderrepræsentant for Holberghus.

På mødet behandles i dialog emner af såvel pædagogisk som driftsmæssig karakter.

Forældrerådet er rådgivende i forhold til forstander og inddrages ved ansættelse af pædagogisk personale.

Undervisning og beskæftigelse

Børn og unge i aflastning benytter deres dagtilbud. Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem dagforanstaltningen og aflastningen, hvilket overvejende foregår gennem brug af kontaktbog.

Aflastningen deltager ikke i skolemøder og sociale arrangementer arrangeret af dagforanstaltningen under aflastningsopholdet.

Fritid

Aflastningsopholdet er oplevelsesorienteret. Vi benytter os af nærmiljøet, naturen og kulturelle arrangementer.

Derudover arrangeres biograf, diskoteksaftener m.v. på tværs af afdelingerne.

Transport

Al koordinering i forbindelse med transport er forældrenes opgave.

Transport til og fra aflastning er ikke inkluderet i prisen.

Et aflastningsdøgn regnes fra kl. 15.00 - 15.00 den følgende dag. Ved skiftedage, på helligdage og i weekender, er der afhentning af barnet inden kl. 11.00. Ankomst af det nye barn kl. 15.00.

Aflastningen har lukket den 24.12 og 25.12.

Udslusning

Den unge kan benytte aflastningsopholdet frem til det fyldte 18 år.

Man kan forblive i aflastningen året ud.

Ønsker kommunen at opsige aflastningstilbuddet er der 3 måneders opsigelsesvarsel.

Specialydelser

Vejledningsopgaver til forældre/samarbejdspartnere.

Der udarbejdes konkret økonomi på vejledningsopgaver til forældre/samarbejdspartnere, samt andre individuelle foranstaltninger som en kommune måtte ønske inden for målgruppen.