Handlemøder

Med udgangspunkt i kommunens handleplan afholdes der en gang om året handlemøde hvor forældre, sagsbehandler, dagtilbud og øvrige relevante fagpersoner deltager. For børn under 18 år, afholdes et opfølgningsmøde på handlemødet, efter 6 måneder.

Dette foregår i tæt samarbejde med dagtilbuddet.

Kontaktpædagogen udarbejder et oplæg, der belyser barnets eller den unges totalsituation, samt forslag til handleplan. Denne indeholder mål og metode, som danner grundlag for det daglige arbejde og samvær med barnet eller den unge.

Handlemålene er udarbejdet i omsorgssystemet Bosted. Dette sikrer at der systematisk kan arbejdes med de opstillede handlemål og delmål.

Handlemålene evalueres kvartalsvis på afdelingens personalemøder.